kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 26. 9. 2023 a sviatok má Edita

Celoslovenská súťaž elektrotechnikov

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku bola usporiadateľom XV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch 26 elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdovej elektrotechniky.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch 12. – 13. novembra 2019 a vyhlasovateľom bola Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK RK Žilina a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava.

Do súťaže sa prihlásilo nasledovných 10 škôl, ktoré sú zároveň členmi SOPK: SOŠ technická Michalovce, SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Nižná, SOŠ technická Čadca, SOŠ dopravná Martin-Priekopa, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SOŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ automobilová Košice, SOŠ informačných technológií Bratislava, SOŠ polytechnická Dolný Kubín-Kňažia a jedenásta domáca SOŠ elektrotechnická Žilina, ktorá sa do súťaže zapojila, ale ich výsledky sa nezaratávali do celkového poradia v súťaži jednotlivcov ani v súťaži družstiev pre nestrannosť a objektívnosť súťaže.

V tomto ročníku si žiaci prihlásených škôl merali sily v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Jedným z cieľov súťaže bola práve konfrontácia odborných teoretických vedomostí a praktických zručností z doposiaľ získanej prípravy na povolanie. Dôraz sa kládol hlavne na odbornosť, kvalitu vyhotovenie súťažných úloh a bezpečnosť.
V prvom dni sa konala praktická časť súťaže v časovom limite 5 hodín. Keďže každú školu reprezentovali dvaja žiaci, boli pripravené dve praktické úlohy. Úlohou č. 1 bolo najskôr dokresliť schému ovládacej časti podľa predlohy a technického popisu, ďalej skompletizovať a zapojiť výťahový rozvádzač RM vrátane signalizačných a bezpečnostných prvkov a posledným krokom bolo pripojenie hotového rozvádzača k elektromotoru a pohyblivým prívodom aj k napájacej sieti 400V AC. Úlohou č. 2 bolo vyhotoviť priemyselnú elektroinštaláciu podľa predloženej technickej dokumentácie. V tejto úlohe sa žiaci popasovali s kompletizáciou rozvádzača RS, inštaláciou svetelného obvodu cez schodiskový automat a inštaláciou zásuvkového obvodu 230V. Montáž celej inštalácie bolo potrebné vyhotoviť v krytí IP 54.
V druhom dni súťažiaci riešili teoretickú časť súťaže. Obsah tejto časti tvorilo 50 úloh z oblasti základov elektrotechniky, elektrického merania, rozvodov elektrickej energie a ochrany pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení.

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka špecializovaných odborných dielní praktického vyučovania, prehliadka mesta Žilina so sprievodcom a návšteva hradu Budatín. Návštevu hradu absolvovali aj súťažiaci. V rámci stretnutia vedenia školy s pedagogickým dozorom zúčastnených škôl, prebehla diskusia na tému problematika súčasného stredného odborného školstva a nevyhnutná spolupráca firiem so školami pri výchove mladej generácie, budúcich odborníkov v elektrotechnike. Toto stretnutie bolo konštruktívne, užitočné a zároveň oddychové.

Niekoľko fotografií z podujatia

Predsedom hodnotiacej komisie bol odborník z firmy A2B, s.r.o, Žilina -Považský Chlmec, členov komisie tvorili majstri odborného výcviku hostiteľskej školy.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže a odovzdávaní cien sa okrem organizačného výboru, hodnotiacej komisie, vedenia školy a Nádácie KIA Motors Slovakia zúčastnili aj zástupcovia firmy IS Industry Solutions, a.s. Žilina, Elektrizace železníc Praha, a.s., A2B, s.r.o, Žilina -Považský Chlmec, Žilinská Teplárenská, a.s. Žilina, Scheidt & Bachman, s.r.o, Žilina a VEREX, a.s. Žilina. Tieto firmy boli zároveň aj generálni partneri súťaže. SOPK RK Žilina zastupovala tajomníčka Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania, ktorá zároveň odovzdávala ceny a poháre úspešným jednotlivcom a súťažným družstvám.

Víťazmi v súťaži jednotlivcov úloha „Výťahový rozvádzač“ sa stali žiaci:
  1. miesto: Viliam Jakubec zo SOŠ technickej Michalovce,
  2. miesto: Miroslav Šuraba zo SOŠ strojníckej Považská Bystrica,
  3. miesto: Štefan Rechtorík zo SOŠ polytechnická Dolný Kubín-Kňažia

Víťazmi v súťaži jednotlivcov úloha „Priemyselná inštalácia“ sa stali žiaci:
  1. miesto: Anton Pienčák zo SŠ Nižná,
  2. miesto: Christián Moznich zo SOŠ Dubnica nad Váhom,
  3. miesto: Marek Kramara zo SOŠ strojníckej Považská Bystrica

V súťaži družstiev získali prvé tri miesta:
  1. miesto: SOŠ strojnícka Považská Bystrica – Miroslav Šurába a Marek Kramara,
  2. miesto: SŠ Nižná – Anton Pienčák a Lukáš Kolenčík,
  3. miesto: SOŠ technická Michalovce – Viliam Jakubec a Ľubomír Pallaj.

Víťazi si odniesli diplomy a hodnotné vecné ceny ako tablety Lenovo, multimetre, skúšačky napätia, kufríkové aku skrutkovače, sady profináradia, najnovšie vydanie odbornej literatúry „Odborná spôsobilosť pre elektrikárov“, a iné technické úžitkové predmety. Ostatní účastníci dostali malú pozornosť od usporiadateľov a sladkú odmenu za snaživosť.

Preukázané vedomosti a zručnosti súťažiacich potvrdzujú, že slovenské odborné školy pripravujú kvalitných budúcich odborníkov pre oblasť silnoprúdovej elektrotechniky schopných uplatniť sa v náročných podmienkach súčasného trhu práce.

Na záver sa chceme veľmi pekne poďakovať generálnym partnerom súťaže a ostatným sponzorom za odbornú, materiálnu a finančnú pomoc pri organizovaní tohto významného podujatia na celoslovenskej úrovni. Sú to firmy a organizácie, ktoré dlhodobo spolupracujú s našou školou pri príprave absolventov pre potreby trhu práce. Veľká vďaka patrí aj Nadácii na podporu vzdelávania a ekológie pri SOPK a nadácii KIA Motors Slovakia.

 Mgr. Ľuboš Šušlík
zástupca riaditeľa pre praktické vyučovanie
a vedúci COVaP