kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je utorok 25. 6. 2024 a sviatok má Tadeáš

Celoslovenská súťaž elektrotechnikov

Stredná odborná škola elektrotechnická v Žiline, Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre elektrotechniku bola usporiadateľom XV. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre žiakov stredných odborných škôl v odboroch 26 elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdovej elektrotechniky.

Súťaž sa uskutočnila v dňoch 12. – 13. novembra 2019 a vyhlasovateľom bola Sekcia odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania pri SOPK RK Žilina a Nadácia na podporu vzdelávania a ekológie, Bratislava.

Do súťaže sa prihlásilo nasledovných 10 škôl, ktoré sú zároveň členmi SOPK: SOŠ technická Michalovce, SOŠ elektrotechnická Trnava, Spojená škola Nižná, SOŠ technická Čadca, SOŠ dopravná Martin-Priekopa, SOŠ strojnícka Považská Bystrica, SOŠ Dubnica nad Váhom, SOŠ automobilová Košice, SOŠ informačných technológií Bratislava, SOŠ polytechnická Dolný Kubín-Kňažia a jedenásta domáca SOŠ elektrotechnická Žilina, ktorá sa do súťaže zapojila, ale ich výsledky sa nezaratávali do celkového poradia v súťaži jednotlivcov ani v súťaži družstiev pre nestrannosť a objektívnosť súťaže.

V tomto ročníku si žiaci prihlásených škôl merali sily v oblasti silnoprúdovej elektrotechniky. Jedným z cieľov súťaže bola práve konfrontácia odborných teoretických vedomostí a praktických zručností z doposiaľ získanej prípravy na povolanie. Dôraz sa kládol hlavne na odbornosť, kvalitu vyhotovenie súťažných úloh a bezpečnosť.
V prvom dni sa konala praktická časť súťaže v časovom limite 5 hodín. Keďže každú školu reprezentovali dvaja žiaci, boli pripravené dve praktické úlohy. Úlohou č. 1 bolo najskôr dokresliť schému ovládacej časti podľa predlohy a technického popisu, ďalej skompletizovať a zapojiť výťahový rozvádzač RM vrátane signalizačných a bezpečnostných prvkov a posledným krokom bolo pripojenie hotového rozvádzača k elektromotoru a pohyblivým prívodom aj k napájacej sieti 400V AC. Úlohou č. 2 bolo vyhotoviť priemyselnú elektroinštaláciu podľa predloženej technickej dokumentácie. V tejto úlohe sa žiaci popasovali s kompletizáciou rozvádzača RS, inštaláciou svetelného obvodu cez schodiskový automat a inštaláciou zásuvkového obvodu 230V. Montáž celej inštalácie bolo potrebné vyhotoviť v krytí IP 54.
V druhom dni súťažiaci riešili teoretickú časť súťaže. Obsah tejto časti tvorilo 50 úloh z oblasti základov elektrotechniky, elektrického merania, rozvodov elektrickej energie a ochrany pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení.

Súčasťou podujatia bola aj prehliadka špecializovaných odborných dielní praktického vyučovania, prehliadka mesta Žilina so sprievodcom a návšteva hradu Budatín. Návštevu hradu absolvovali aj súťažiaci. V rámci stretnutia vedenia školy s pedagogickým dozorom zúčastnených škôl, prebehla diskusia na tému problematika súčasného stredného odborného školstva a nevyhnutná spolupráca firiem so školami pri výchove mladej generácie, budúcich odborníkov v elektrotechnike. Toto stretnutie bolo konštruktívne, užitočné a zároveň oddychové.