PILOTNÉ CENTRÁ ODBORNÉHO VZDELÁVANIA V ŽILINSKOM SAMOSPRÁVNOM KRAJI

 

ANALÝZA POTRIEB CIEĽOVEJ SKUPINY

      Intenzívny prílev zahraničných investícií do Žilinského samosprávneho kraja má za následok výraznú tvorbu nových pracovných miest. Pre uplatnenie sa na trhu práce sa však stáva nevyhnutným predpokladom ovládanie cudzích jazykov.


CIELE PROJEKTU

     Cieľom projektu „Pilotné centrá odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji“ je prispieť k posilneniu odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v odboroch elektrotechnika, strojárenstvo, stavebníctvo, lesníctvo v Žilinskom samosprávnom kraji.


ŠPECIFICKÉ CIELE PROJEKTU


 

AKTIVITY PROJEKTU

1.1 Tvorba rozvojových programov 6 škôl

     Počas 6 mesiacov budú za každý odbor dvaja zodpovední pedagógovia v spolupráci s celým pedagogickým zborom na každej škole pripravovať školský vzdelávací program, ktorý stanoví priority, smerovanie a náplne 7 odborov na 6 školách s ohľadom na štátny vzdelávací program a požiadavky regionálnych zamestnávateľov.


2.1 Školenia učiteľov cudzích jazykov so zameraním na projektové vyučovanie

     Cieľom tejto aktivity je pripraviť učiteľov cudzích jazykov na novú formu vyučovania projektové vyučovanie. Školenia sa zúčastní 39 učiteľov cudzích jazykov zo 6 stredných odborných škôl, ktoré budú prebiehať počas 5 mesiacov v celkovom rozsahu 48 hodín pre každú skupinu, subdodávateľským spôsobom.
 

Budú to tieto 4 kurzy:

  1. kurz projektové vyučovanie (8 vyučovacích hodín)
  2. kurz tvorba materiálov pre projektové vyučovanie s využitím IKT technológií (8 vyučovacích hodín)
  3. kurz tímová spolupráca (16 vyučovacích hodín)
  4. kurz komunikačné zručnosti (16 vyučovacích hodín)

3.1 Tvorba učebných materiálov

Proces je rozdelený do podporných aktivít:
  1. Vytvorenie jednotnej metodiky a osnovy odborného jazykového vzdelávania
  2. Príprava pracovných zošitov pre odborné jazykové vzdelávanie (ANJ, NEJ)
  3. Odborná korektúra a nezávislé odborné posúdenie pracovných zošitov
  4. Návrh dizajnu a tlač pracovných zošitov
  5. Príprava odbornej obsahovej náplne pre jazykový software

3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov

    Aktivita je zameraná na skvalitnenie metód vzdelávania prostredníctvom implementácie informačných technológií do vyučovacieho procesu. Počas projektu prebehne inštalácia jazykového výučbového softvéru. V rámci projektu bude zaškolených 39 učiteľov externým lektorom. Každá jazyková učebňa bude vybavená 15 žiackymi a 1 učiteľským počítačom a príslušným software. Učiteľský počítač, pracujúci ako riadiaci bude pripojený na dataprojektor.


4.1 Pilotné testovanie cudzojazyčnej odbornej zložky na hodinách cudzieho jazyka

    Aktivita je zameraná na pilotnú aplikáciu pripravenej formy a obsahu vzdelávania vo vyučovacom procese za účelom odladenia vyvinutého vzdelávania prostredníctvom spätnej väzby od žiakov a učiteľov. Do pilotného testovania sa zapojí 480 žiakov zo 6 škôl a 39 učiteľov cudzieho jazyka.


AKTIVITA „MONITOROVANIE A HODNOTENIE PROJEKTU“

    Vzhľadom na náročnosť projektu je nevyhnutné zabezpečiť dôsledný monitoring projektu tak, aby bolo možné počas realizácie projektu identifikovať nezrovnalosti a operatívne vykonávať korekčné opatrenia tak, aby sa splnili špecifické ciele projektu.


NADVÄZUJÚCE AKTIVITY PO SKONČENÍ PROJEKTU

    Posilnené jazykové vzdelávanie o odbornú zložku bude tvoriť základ pre rozvoj odborných jazykových zručností žiakov stredných odborných škôl v Žilinskom samosprávnom kraji. Pripravená metodológia, nová forma, ako aj obsah v rozsahu 120 hodín angličtiny a 120 hodín nemčiny bude používaných nielen na 6 školách zapojených do projektu, ale aj na ostatných školách v Žilinskom samosprávnom kraji, ktoré o takého odborné jazykové vzdelávanie prejavia záujem.


REALIZÁCIA PROJEKTU

    Žilinský samosprávny kraj v rámci aktivity č. 3.2 Inovácia didaktických prostriedkov pre žiakov zabezpečí vybavenie 6 jazykových učební pre 6 škôl, a to: Po ukončení projektu dôjde k výmene vytvorených učebných materiálov medzi školami navzájom podľa príbuznosti odborov.

Daného projektu sa zúčastňujú tieto školy: