kolaz
Stredná odborná škola elektrotechnická Žilina
dnes je štvrtok 25. 7. 2024 a sviatok má Jakub

Úspešná reprezentácia žiakov SOŠ elektrotechnickej v Žiline na medzinárodnej súťaži odborných vedomostí a praktických zručností elektrotechnických škôl v Českej republike

Usporiadateľom XXV. ročníka medzinárodnej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pre rok 2020, bola v dňoch 10. až 12. februára Stredná odborná škola elektrotechnická Centrum odbornej prípravy Hluboká nad Vltavou. Hlavným organizátorom súťaže bola Asociácia energetických manažérov spolu s Českým zväzom zamestnávateľov v energetike a Asociáciu energetického a elektrotechnického vzdelávania.

Súťažilo sa v elektrotechnických odboroch a to v dvoch kategóriách:
Kategória A) Silnoprúd - úlohy: bytová elektroinštalácia a reverzácia točivých stojov s časovaním prídrží,
Kategória B) Slaboprúd - úloha: generátor funkcií tvarových kmitov 10 Hz -100kHz.

Slovenskú republiku reprezentovali okrem našej školy zo Žiliny aj SOŠ elektrotechnická Trnava a Stredná odborná škola – Szakkozépiskola Veľké Kapušany. Českú republiku reprezentovalo osem najlepších stredných elektrotechnických škôl. Naša škola nasadila do súťaže dvojčlenné družstvá v každej kategórii. Žiaci mali možnosť vzájomne konfrontovať odborné vedomosti, praktické zručnosti a návyky z prípravy na povolanie s dôrazom na odbornosť, kvalitu vyhotovenia súťažných úloh, tvorivosť a bezpečnosť. V praktickej časti súťaže žiaci v kategórií silnoprúd museli zvládnuť dve technicky náročné zapojenia. Bytovú inštaláciu podľa priloženej technickej dokumentácie a stýkačovú reverzáciu s časovaním prídrží bez schémy, ktorú musel dodatočne každý žiak vytvoriť. V kategórií slaboprúd bola veľmi náročná úloha a to podľa priloženej schémy a technickej dokumentácie realizovať osadenie, zapojenie a oživenie generátora funkcií obdĺžníkového, trojuholníkového a sínusového priebehu v rozsahu od 10Hz do 100kHz. V teoretickej časti súťažiaci riešili didaktický test. Otázky boli zamerané výlučne na oblasť odborných predmetov a bezpečnostných predpisov. Vzájomná výmena skúseností z oblasti výchovy a vzdelávania, profesijnej problematiky a angažovanie sa stavovských organizácií a firiem v procese vzdelávania boli predmetom pracovného stretnutia pedagogických zamestnancov sprevádzajúcich súťažné družstvá.

Naši žiaci si ako ináč, počínali aj tento rok veľmi úspešne. V silnej medzinárodnej konkurencii v kategórií silnoprúd nedal Štefan Olbert nikomu šancu a suverénne obsadil prvé miesto. Spolu s Petrom Kotulom, ktorý dosiahol najväčší počet bodov v teoretickej časti súťaže obsadili prvé miesto aj v súťaži družstiev a sním aj putovný pohár. Aj v kategórií slaboprúd naši žiaci napriek veľmi ťažkej súťažnej úlohe ukázali charakter, zručnosť a dobré vedomosti. V súťaži jednotlivcov obsadil Ivan Belanec tretie miesto a spolu so Samuelom Personom potvrdili tretie miesto aj v súťaži družstiev.

Žiaci Štefan Olbert, Peter Kotula, Ivan Belanec a Samuel Person svojím vystupovaním a dosiahnutými výsledkami potvrdili dobré meno našej školy a nadviazali tak na úspechy našich žiakov v predchádzajúcich ročníkoch medzinárodnej súťaže. Táto súťaž elektrotechnických škôl sa každoročne s výnimkou XXII. ročníka, ktorý sme usporiadali v našej SOŠ elektrotechnickej v Žiline, koná v Českej republike. V porovnaní s ostatnými slovenskými školami, ktoré sa zúčastnili súťaže, dosiahli naši žiaci v oboch súťažných kategóriách najlepšie umiestnenie.

Výsledok tejto prestížnej medzinárodnej súťaže dlhodobo potvrdzuje kvalitu a napredovanie našej Strednej odbornej školy elektrotechnickej v oblasti vzdelávania a prípravy absolventov na elektrotechnické povolanie. Tešíme sa z dosiahnutého výsledku spolu s našimi úspešnými súťažiacimi. Na tomto mieste sa chcem poďakovať súťažiacim za príkladnú reprezentáciu našej školy a zároveň veľká vďaka patrí aj majstrom odbornej výchovy, ktorí zo zanietením im vlastným odborne pripravovali žiakov na toto podujatie.


 Mgr. Ľuboš Šušlík,
zástupca riaditeľa pre PV